SUKUSEURAN SÄÄNNÖT                                                                                 22.8.1992

 

YLLÄPPÄÄN HAAPASAARIEN SUKUSEURA RY.

 

1

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ylläppään Haapasaarien Sukuseura ry., koti­paikka Lavia ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

 

2

Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja edistää yhteen kuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituk­sensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii:

 

-     järjestämään yhteisiä sukupäiviä, retkiä ja kokouksia eri suvun haarojen kotiseudulla

-     pitämään luetteloa suvun jäsenistä

-     sukuselvitys tehty opetusneuvos Aulis Koivusalon toimesta

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

3

Jäsenet                               

                                           Sukuseuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuulu­va tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

 

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

 

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamises­taan yhdistyksen kokouksessa.

 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

 

Sukuseuran ainaisjäseneksi hyväksytään varsinainen jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

 

Seuran varsinaisen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua seuran kunniajäse­neksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 

Sukuseuran jäsenluetteloa ylläpitää seuran hallitus.

 

4

Hallitus                              

                                           Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa vuosi­kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuu­destaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

 

5

Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa joko seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6

Tilit                                   

                                           Sukuseuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkas­tajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.

 

7

Seuran koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitet­tava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettä­mällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu hallituksen sopivaksi katsomassa sanomalehdessä.

 

8

Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta

 

tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

 

Kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

 

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin puheenjohtajan kannattama mielipide ratkaisee.

 

9

Vuosikokous

                                           Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.        kokouksen avaus;

 

2.        valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

 

3.        todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

 

4.        hyväksytään kokouksen työjärjestys;

 

5.        esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta;

 

6.        päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

 

7.        vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle;

 

8.        valitaan kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet:

 

9.        valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi (kaksi vuotta);

 

10.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10

Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

 

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Perustamisasiakirja laadittu 22.8.1992 Laviassa, Kaarlenkartanossa Ylläppään Haapasaarien sukuseuran perustavassa kokouksessa. Läsnä oli 20 suvun jäsentä, joista perustamisasiakirjan allekirjoittajiksi valittiin Aulis Koivusalo, Jouko Nummela ja Irma Jokinen.

 

                                           Aulis Koivusalo                  Jouko Nummela                      Irma Jokinen